Stanovisko Ministerstva dopravy k úpravám skel vozidel

17.07.2013 07:53

Stanovisko MD k úpravám skel vozidel

 
 
Vzhledem k tomu, že se objevují v provozu ve zvýšené míře vozidla, která mají provedeny nepřípustné úpravy zasklení ztemněním předních bočních skel a čelních skel, nebo jsou na těchto sklech používány neschválené reklamní a obdobné nálepky vydává odbor schvalování vozidel a předpisů Ministerstva dopravy (dále jen „ministerstvo“) toto stanovisko:
 
Všechny úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti zasklení, je možné provádět pouze za dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43, resp. směrnicí 92/22/EHS a musí podle nich být schváleny. Podle těchto technických předpisů nesmí být celková propustnost světla čelního skla a předních bočních skel nižší než 70 %.
 
Dodržování výše uvedených technických požadavků je zajištěno při schvalování technické způsobilosti úprav ministerstvem za pomoci pověřených zkušeben a na mezinárodní úrovni homologací skel podle předpisu EHK č. 43. Ztemnění skel je provedeno buď výrobci vozidel již v prvovýrobě, nebo pak v provozu dodatečnou úpravou (kromě čelního skla, u kterého jsou jakékoliv dodatečné úpravy nepřípustné).
 
Tyto požadavky byly stanoveny s ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jestliže v důsledku zatemnění skel řidiči druhých vozidel a chodci nemohou rozpoznat řidiče a ztrácí tak možnost reagovat na jeho chování, je jasně porušeno jedno ze základních pravidel bezpečného provozu, tj. že řidič musí co nejlépe vidět a být viděn. Snižuje se i možnost rozpoznávat a reagovat na dopravní situaci za snížené viditelnosti.
 
Dodatečné úpravy provedené v souladu se schválením ministerstva musí pak být označeny na jednotlivých sklech nálepkou, kde vedle informacích o výrobku je i schvalovací značka ATEST 8SD xxxx.
 
Protože však bylo zjištěno zneužití a nesprávné použití schvalovací značky, je vždy nutná i kontrola technických parametrů skutečného provedení úpravy zasklení. Pro srovnání uvádíme, že při ztemňování v prvovýrobě např. u vozidel tovární značky ŠKODA je využito maximální povolené hranice, toto limitní zatemnění se blíží při běžném pohledu sklu čirému. Naopak, ztemnění, kdy řidič není ve vozidle vůbec vidět, odpovídá propustnosti 15 až 20 % a je nad jakoukoliv pochybnost (tj. není nutno provádět optická měření), že takové zatemnění neodpovídá příslušným předpisům. Minimální propustnost je stanovena jako celková. Z toho jednoznačně plyne, že je nepřípustné použít ztemňovací fólie i s vyhovující propustností na zasklení, kde již bylo provedeno ztemnění jinou technologií.
 
Základní závady vozidel ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích jsou uvedeny v ustanovení § 36 odst. 3 b) vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách povozu vozidel na pozemních komunikacích (dále vyhláška č 341/2002 Sb.), podle kterého je „ztemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo ztemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %“ hodnoceno jako závada, která ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a vozidlo nesmí být , s výjimkou nouzového dojetí užito v provozu na pozemních komunikacích. Policie ČR při silničních kontrolách vozidel postupuje podle tohoto ustanovení.
 
Obdobně se postupuje podle vyhlášky MDS č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, kdy při pravidelné technické prohlídce v STK musí být nesprávné ztemnění skel hodnoceno jako vážná závada - typ B, která musí být ve stanovené lhůtě odstraněna.
 
Dále bylo zjištěno také používání bezpečnostních čirých fólií na čelních sklech. Tato úprava, jako i jakákoliv jiná dodatečná úprava čelního skla, je nepřípustná. Množí se i používání reklamních a podobných nálepek na sklech; pokud tyto nálepky nejsou schváleny ministerstvem, je nepřípustné je používat mimo případy uvedené v § 34 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb. Zrcadlové fólie nesmí být také použity na čelním a na předních bočních sklech vozidel. V ostatních oknech mohou být použity pouze zrcadlové fólie schváleného typu, které mají v obou směrech částečnou propustnost a jejich odrazová schopnost není zaměnitelná se světelnými zařízeními vozidel – odrazkami nebo jinými znaky používanými ve vyhlášce MDS č. 30/2001.
 
Podmínky zde uvedené jsou obdobně aplikovány ostatními státy a v případě jejich nedodržení při cestách vozidel do zahraničí lze očekávat uplatňování sankcí místními kontrolními orgány.
 
V rámci nově zahajovaných správních řízení ministerstvo dopravy zpřísňuje podmínky při schvalování technické způsobilosti pro organizace, které mají schválenou technickou způsobilost pro provádění úprav světelné propustnosti zasklení vozidel. Jde zejména o zpřísnění povinností označování provedených úprav. Držitelé Osvědčení o schválení nebo jejich pověřená montážní pracoviště mají povinnost upravené zasklení označit štítkem se schvalovací značkou (ATEST 8 SD xxxx) s číslem svého schválení, způsob úpravy a minimální celkovou propustností. Dále jsou povinni dodat majiteli vozidla dokument (Certifikát, osvědčení či typový list) ve kterém jsou uvedeny tyto údaje:
 
Typ a výrobní číslo vozidla (VIN, č. karosérie), číslo schválení MD, způsob úpravy, minimální celkovou propustnost, vyznačení míst provedených úprav, datum provedení úpravy skel a podpis oprávněné osoby s razítkem montážního pracoviště.

 
Seznam držitelů schválení pro provádění úprav zasklení vozidel bezpečnostními a ztemňovacími fóliemi a ztemňovacími skly
 

1. 3 M ČESKO s.r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 00 Praha 4
č. schválení  2 546,  č. j. 768/2005-152-SCH2,  ze dne 12.04.2005,
fólie firmy 3M Center, USA

2. CEIBA s.r.o., Obchodní nám. 51/1, 143 00 Praha 4,
č. schválení  2 790,  č. j. 117/2005-150-SCH2 ze dne 14.01.2005, 
fólie firmy Johnson Window Film laminating & coating
č. schválení  2 960,  č. j. 116/2005-150-SCH2 ze dne 14.01.2005, 
fólie Suntek firmy  COMMONWEALTH LAMINATING & COATING

3. QUO NEW s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
č. schválení 2 195, č. j. 2199/2004-150-SCH2 ze dne 09.11.2004, 
fólie firmy Film Technologies International Inc.,  USA

4. MIDDEX AGENCY s.r.o., Leopoldova 2041, 149 00 Praha 4
č. schválení  2 755,  č. j. 2305/2005-150-SCH2 ze dne 24111 2004, 
fólie firmy CP Films Solutia UK Ltd., GB

5. TRIESTE a.s.,  Svárov 323, 755 01 Vsetín
č. schválení 2 646,  č. j. 668/2005-150-SCH2 ze dne 29.03.2005, 

fólie firmy COMMONWEALTH  LAMINATING & COATING, INC., USA

 

6. SAFEX  s.r.o., Bělehradská 49/450, 120 00 Praha 2, 
č. schválení 2319, č. j. 1067/03-150 ze dne 06.03. 2003, 
fólie firmy Bekaert Speciality Film, LLC, USA;

č. schválení 3109, č.j. 3300/2006-150-SCH2-fólie firmy

Nexil Ltd Korejská republika;

č. schválení 3170, č.j. 3144/2007-150-SCH2-fólie firmy

Kay Premium Marking Film Ltd Velká Británie.


7. STEINBAUER a spol. s r.o., Sadská 12/678, 190 00 Praha 9
č. schválení 1 818, č. j. 1078/03-150 ze dne 06.03.2003, 
fólie firmy MADICO Inc. USA

8. CARTINT, s.r.o., Vlčková 151, 763 19 Kašava,
č. schválení 2 915, č.j. 265/2004-150-SCH2, ze dne 17.02.2004
fólie firmy Denver Window Tint, Inc., USA

9. Bohdan PROCHÁZKA, Netlucká 409/19, 107 00 Praha 10-Dubeč
č. schválení 2 945, č.j. 495/2004-150-SCH2, ze dne 22.03.2004
fólie firmy CPFilms Inc., USA

10. RENOCAR, a.s., Podolí u Brna 371, 664 03 Podolí u Brna
č. schválení 3 044, č.j. 2173/2005-150-SCH2, ze dne 10.10.2005
fólie firmy MADICO Inc., USA

11. ASTES s.r.o., Holanská 1, 796 04 Prostějov,
č. schválení  2 734, č.j. 3915/02-150 ze dne 10.12.2002
tónování skel

12. Pavel JIRMÁSEK Hlinsko in Bohemia, Holetín 69, 539 71 Holetín
č. schválení  2  046, č.j. 30 185/01-152, ze dne 12.12.2001
- tónování skel

13. RD Bohemia spol. s r.o., Plaská 27, 323 00 Plzeň,
č. schválení  2  889, č.j. 2949/03-150 ze dne 21.07.2003
tónování skel

14. SKLATONY s.r.o., Ohrozim 160, 798 03  Plumlov
č. schválení  2 576,  č. j. 627/03-150 ze dne 10.02. 2003,
tónování skel

15. NORD-TRADING, s.r.o., Čapkova 14, 140 00 Praha 4-Michle,
č. schválení 814/I, č.j. 1185/2005-150-SCH2 ze dne 02.06.2005,
tónování skel


Seznam držitelů schválených reklamních samolepících fólií

 

1. SPANDEX SyndiCUT, s.r.o., Dopraváků 723, 184 00 Praha 8
Schválení č. 2 956, č.j. 1428/2005-150-SCH2 ze dne 29.06.2005,
fólie firmy ORAFOL Klebetechnik Gmbh, NSR

2. POSTER PRINT PRAHA, spol. s.r.o., Utěšilova 237 , 190 14 Praha 9
Schválení č. 2 940, č.j. 459/2004-150-SCH2 ze dne 17.03.2004,
fólie firmy POSTER PRINT PUBLI N.V., BELGIE
3. INFO MEDIA projekt, a.s., Konviktská 24, 110 00 Praha 1,
Schválení č. 2 920, č.j. 4263/03-150 ze dne 13.11.2003,
fólie firmy HEXIS a.s., FRANCIE

4. 3 M ČESKO, spol. s r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 00 Praha 4
Schválení č. 2 827,  č.j. 770/205-150-SCH2 ze dne 12.04.2005,
fólie firmy 3M Center, USA

5. MULTIEXPO, spol. s r.o., K Hrušovu 292/4, 102 23 Praha 10
Schválení č. 2 977, č.j. 1651/2004-150-SCH2 ze dne 06.08.2004,
fólie firmy AVERY Dennison Graphis Division,  NIZOZEMÍ

6. MINORIS s.r.o., Ke Skalkám 3231/33, 106 00 Praha 10
Schválení č. 3 016, č.j. 896/2005-150-SCH2 ze dne 29.04.2005,
fólie firmy Shanghai Jutu digital technology Co., ČÍNA
   
7. ABSTRAKT s.r.o., Liliová 3, 301 55 Plzeň,
Schválení č. 3 048, č.j. 2315/2005-150-SCH2, ze dne 27.10.2005
fólie firmy NINGBO GRAGON INDUSTRY CO., ČÍNA

 

Seznam držitelů schválení oprav skel a bezpečnostního značení skel


1.  Michal Roček – CZ (AAA-HERO), Slezská 8, 120 00 Praha 2,
Schválení č. 1 148, č.j. 1630/2005-150-SCH2, ze dne 21.07.2005,
bezpečnostní značení skel leptáním a pískováním.
      
2.  N.E.T. Praha, spol. s r.o., Před Skalkami II/7, 106 00 Praha 10,
Schválení č. 3 059, č.j. 2631/2005-150-SCH2, ze dne 29.11.2005,
bezpečnostní značení skel leptáním a pískováním.
Schválení č. 2 150, č.j. 2205/2005-150-SCH2, ze dne 13.10.2005,
opravy čelních skel.

3.  ORIGO-AUTOSKLO-SERVIS spol. s r.o., Dělnická 15, 434 01 Most-Velebudice
Schválení č. 1 810, č.j. 2467/2004-150-SCH2, ze dne 09.12.2004,
opravy zasklení vozidla.
      
4.  CEBIA, spol. s r.o., TÜRKOVA 1001, 149 00 Praha 4,
Schválení č. 805, č.j. 1941/2005-150-SCH2, ze dne 07.09.2005,
bezpečnostní značení skel leptáním a pískováním (Informační systém OCIS)
       
5.  Libor Jůza – J- Alarm, Pekárenská 8, 141 00 Praha 4,
Schválení č. 2 834, č.j. 2094/2006-150-SCH2, ze dne 21.07.2006,
bezpečnostní značení skel.

Zpět